O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:

Słownik w dziedzinie indukcji

Odpuszczanie to obróbka cieplna zmieniająca mikrostrukturę materiału, co powoduje zmianę jego właściwości takich jak wytrzymałość i twardość. Jest to proces tworzący warunki równowagi poprzez nagrzewanie materiału i utrzymywanie go w stałej temperaturze, a następnie jego bardzo wolne ochłodzenie. Proces wykorzystuje się do wywołania miękkości, złagodzenia wewnętrznych naprężeń, rozdrobnienia struktury i poprawy właściwości podczas obróbki plastycznej na zimno materiału.

 

Spajanie to konstrukcyjne łączenie części za pomocą środka spajającego poprzez adhezję w podwyższonej temperaturze.

 

Lutowanie inaczej "lutowanie twarde" to proces spajania polegający na łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, za pomocą roztopionego metalu – spoiwa, zwanego lutem, który nagrzewa się do temperatury topnienia powyżej 450°C (800°F) Roztopiony lut łączy się z materiałem części łączonych dzięki zjawisku kohezji (spójności międzycząsteczkowej) i nieznacznemu dyfundowaniu (przenikaniu) w głąb materiału rodzimego.

 

Punkt Curie (zwany także temperaturą Curie) to temperatura, przy której pewne materiały zmieniają swoje własności magnetyczne. Sprecyzowanie: temperatura, przy której następuje przemiana między fazą ferromagnetyczną i paramagnetyczną. Powyżej punktu Curie materiał ferromagnetyczny staje się czystym materiałem paramagnetycznym.

 

Prąd wirowy (zwany inaczej prądem Foucaulta) wzbudzany jest przez zmienne w czasie pole magnetyczne przecinające przewodnik lub odwrotnie..

 

Indukcja elektromagnetyczna to wytworzenie elektrycznej różnicy potencjałów (napięcia) w przewodniku który został umieszczony w zmiennym strumieniu magnetycznym.

 

Topnik stosuje się w lutowaniu do usuwania tlenków i poprawy zwilżania obszarów łączonych przez spoiwo. Nadmiar topnika należy usunąć po wykonaniu spoiny ponieważ może prowadzić do korozji.

 

Przetwornica częstotliwości to źródło zasilania dostarczające prąd przemienny o wysokiej częstotliwości. Nowoczesne przetwornice częstotliwości są oparte na technologii półprzewodnikowej.

 

Cewka indukcyjna to cewka przewodząca prąd przemienny o wysokiej lub średniej częstotliwości, przeznaczona do wzbudzania prądów wirowych, które nagrzewają przedmioty umieszczone wewnątrz cewki. Wzbudzony prąd wytwarza także swoje własne pole magnetyczne, ukierunkowane przeciwnie do pola wytwarzanego przez cewkę, zabezpieczając przed penetracją pola do środka nagrzewanego przedmiotu.

 

Nagrzewanie indukcyjne to proces nagrzewania materiału przewodzącego prąd elektryczny na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, podczas którego wytwarzane są prądy wirowe w materiale, a jego rezystancja prowadzi do nagrzewania.

 

Indukcyjne hartowanie powierzchniowe to proces hartowania powierzchni przedmiotów wykonanych ze stali lub żeliwa na zasadzie nagrzewania tylko zewnętrznej powierzchni w celu wytworzenia mikrostruktury martenzytycznej w strefie nagrzewania po szybkim oziębieniu.

 

Strumień magnetyczny to całka pola magnetycznego po powierzchni prostopadłej, przez którą przenika pole.

 

Normalizowanie oznacza nagrzewanie stopu żelaza do odpowiedniej temperatury powyżej zakresu temperatur przemiany i następnie jego ochłodzenie w powietrzu do temperatury znacząco niższej od zakresu temperatur przemiany. Stal normalizuje się w celu rozdrobnienia wielkości ziaren, przy czym struktura staje się bardziej jednolita i poprawia się jej obrabialność.

 

Głębokość wnikania to odległość od powierzchni do miejsca, w którym gęstość prądu spadła do 37%. Głębokość przenikania zwiększa się wraz ze spadkiem częstotliwości. Istotne jest, aby wybór częstotliwości dokonywany był pod względem wymiarów i właściwości elektrycznych nagrzewanego przedmiotu. Nagrzewanie pooperacyjne złączy spawanych następuje natychmiast po spawaniu i polega na odpuszczaniu, wyżarzaniu odprężającym lub zapewnieniu kontrolowanej szybkości chłodzenia, aby nie dopuścić do powstania twardej i kruchej struktury.

 

Nagrzewanie przedoperacyjne występuje zanim materiał zostanie poddany obróbce cieplnej bądź mechanicznej.

 

Oziębianie ogólnie oznacza szybkie schładzanie metali i stopów poniżej zakresu temperatury krytycznej, powodując zahartowanie.

 

Lutowanie miękkie to proces lutowania w niskiej temperaturze przy użyciu lutu o temperaturze topnienia poniżej 450 °C (800 °F).

 

Stal nierdzewna to wspólna nazwa stopów stali odpornych na korozję i utlenianie (rdzę). Zwykle obejmuje ona stale:

  • Stal austenityczna—największa kategoria stali nierdzewnych licząca około 70% całej jej produkcji. Klasa austenityczna oferuje największą odporność na korozję w grupie stali nierdzewnych w związku ze swą dużą zawartością niklu (Ni) i większym poziomem zawartości chromu (Cr). Stal jest niemagnetyczna i nie posiada punktu Curie.
  • Stal ferrytyczna—druga z największej klasy stali nierdzewnych stanowiąca około 25% produkcji stali nierdzewnej. Ferrytyczne stale nierdzewne to zwykłe stale chromowe (Cr) bez znacznej zawartości niklu (Ni); brak niklu skutkuje niższą odpornością na korozję w porównaniu ze stalami austenitycznymi (stale nierdzewne chromowo-niklowe). Stal jest magnetyczna i posiada punkt Curie.
  • Stal martenzytyczna—niewielka kategoria stali nierdzewnych charakteryzująca się wykorzystaniem obróbki cieplnej do hartowania i prostowania. Martenzytyczne stale nierdzewne to zwykłe stale chromowe (Cr) z nieznaczną zawartością niklu (Ni). Stal jest magnetyczna i posiada punkt Curie.

 

Odpuszczanie to proces ponownego nagrzewania powodujący wzrost plastyczności i udarności struktury hartowanej (martenzytu). Mikrostrukturę stali oziębionej i odpuszczonej nazywa się martenzytem odpuszczonym.

 

Zgrzewanie rur to metoda wzdłużnego zgrzewania stalowych i aluminiowych rur cienko- i grubościennych oraz profili przy użyciu cewek indukcyjnych lub styków elektrycznych. Surowiec jest pocięty na taśmy o szerokości i grubości odpowiadającej wymiarom gotowego wyrobu. Taśma podawana jest na linię, gdzie formowana jest za pomocą walców, zanim krawędzie zostaną ze sobą zgrzane. Proces zgrzewania wykonuje się bez użycia metalu lub stopu dodatkowego, ponieważ krawędzie są nagrzewane do temperatury kucia i ściskane ze sobą.